Dowódcy

Płk dypl. Władysław Powierza (1891-1975)

     Urodzony w dniu 11 sierpnia 1891 roku w majątku Wilkowo pod Wysokiem Mazowieckim; miał najprawdopodobniej ziemiańskie pochodzenie; przed wybuchem I wojny światowej studiował w Warszawie rolnictwo; podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej, głównie przeciwko Niemcom, a od 1917 roku w 3 Dywizji Strzelców ze składu I Korpusu Polskiego na Wschodzie; w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego; służył wtedy sztabie Dywizji Litewsko-Białoruskiej; skierowano go na kurs wojenny do Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; po jej zakończeniu służył jako szef sztabu Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a potem jako szef sztabu 29 Dywizji Piechoty w Grodnie i dowódca batalionu w 81pp; w 1926 roku został przeniesiony jako oficer sztabowy do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych; w latach 1928-1930 służył jako zastępca dowódcy 85pp w Nowej Wilejce, a w latach 1930-1936 jako dowódca 62pp w Bydgoszczy; w 1936 roku został dowódcą piechoty dywizyjnej w 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty w Katowicach; był ostatnim dowódcą 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty w Katowicach (wtedy w stopniu pułkownika dyplomowanego); jego dywizja składała się z trzech pułków piechoty (11pp, 73pp, 75pp) i 23pal; zadaniem 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty była obrona polskiej części Górnego Śląska, w tym także obsada obiektów wchodzących w skład Obszaru Warownego „Śląsk”; podlegał bezpośrednio dowódcy Grupy Operacyjnej „Śląsk”; od dnia 2 września 1939 roku wraz ze swoją dywizją wycofywał się na wschód; po rozbiciu przez Niemców Amii „Kraków” dostał się do niemieckiej niewoli; resztę wojny przesiedział w obozie jenieckim; po uwolnieniu od 1945 do 1947 roku był drugim zastępcą dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich w II Korpusie Polskim we Włoszech; po demobilizacji polskich żołnierzy osiadł w Walii w Wielkiej Brytanii; w 1964 roku polskie władze na emigracji awansowały go do stopnia gen. brygady; zmarł w dniu 17 grudnia 1975 roku w Pernhos w Walii; dużo pracował nad udokumentowaniem udziału Polaków w II wojnie światowej.

Jednostki i bitwy

Jednostki:

Bitwy: